INNE  >  Ankiety pocztowe

Ankieta pocztowa to potężne i precyzyjne narzędzie w badaniach marketingowych i społecznych. Stosując odpowiednie, opisane w literaturze, metody można osiągnąć wysoki stopień realizacji tych ankiet.

Zalety ankiet pocztowych to: możliwość zastosowania próby całkowicie losowej (w badaniach z ankieterami, ze względów ekonomicznych, nigdy nie są stosowane próby całkowicie losowe), brak udziału ankieterów w badaniu (którzy nie zawsze pracują dokładnie i uczciwie), pełna standaryzacja każdej ankiety (nie zależy ona od jakości pracy ankietera), możliwość pełnej kontroli nad badaniem przez klienta, słaba zależność ceny badania od długości ankiety, wyższa jakość podawanych przez respondenta informacji (gdyż ma on czas na zastanowienie się nad odpowiedzią).

Ponieważ problematyka ankiet pocztowych jest w Polsce mało znana przedstawiamy poniżej literaturę na ten temat. Szczególnie polecamy książkę:

"Ankietowanie Pocztowe w Badaniach Marketingowych i Socjologicznych" Thomas W. Mangione, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 (tłumaczenie J. Chołoniewski i A. Kossakowska).

Inne pozycje poświęcone ankietom pocztowym:

"Pocztowe badania ankietowe przeprowadzane przez firmę Estymator" Jacek Chołoniewski, Marketing i Rynek, nr. 2, str. 27, 1994.

"Ankieta Pocztowa i Wywiad Kwestionariuszowy" Franciszek Sztabiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997.

"Stopień zwrotu ankiet pocztowych w badaniach marketingowych w świetle doświadczeń nauczycieli akademickich polskich uczelni" Oleg Gorbaniuk, Roczniki Nauk Społecznych, Tom XXVII, zeszyt 1, str. 167, 1999.

"Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w świetle badań eksperymentalnych" Oleg Gorbaniuk, Roczniki Nauk Społecznych, Tom XXVIII-XXIX, zeszyt 1, str. 241, 2000-2001.

"Professional Mail Surveys" Paul L. Erdos, Krieger Publishing, 1983.

"How to conduct self-administered and mail surveys" Linda B. Bourque, Eve P. Fiedler, Sage Publications, 1995.

 

dobre, darmowe e-booki: